Ce prevede Decretul prin care se instituie starea de urgență.

Mai jos puteți citi textul integral al Decretului prin care Președintele României instituie starea de urgență.

Președintele României
decretează:

Art. 1. – Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile.
Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului
consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este
restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor
prevăzute de art. 4 alin. (4):
a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învățătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică.
Art. 3. – În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu
aplicabilitate directă și imediată prevăzute în anexa nr. 1. Art. 4. – (1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu
aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-7 din
anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu
acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.
(3) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa
nr.2 se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef
al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia.
(4) Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) și
(3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul
prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:
a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;
c) numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru
populație;
e) capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță
publică;
f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice
a României;
g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
h) apariția altor situații de urgență.
(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțele militare sau prin ordinul
prevăzut la alin.(3) revine Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 5. – (1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de
protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către
Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare
cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. – Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și
persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul
decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.
Art. 7. – Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea
acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislației în vigoare. Art. 8. – Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră
în vigoare la data publicării.
Art. 9. – Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuției
prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituție.

ANEXA nr.1 MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE DIRECTĂ

Capitolul I – Domeniul ordine publică
Art. 1 – Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 2 – Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se subordonează
operațional unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile de sprijin pe care
acestea le execută.
Art. 3 – Serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență) se subordonează operațional
unităților teritoriale pentru situații de urgență, care stabilesc responsabilitățile și modul de
acțiune al acestora.
Art. 4 – Serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional inspectoratelor
pentru situații de urgență.
Art. 5 – (1) Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne
pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale
și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală
și alte misiuni în funcție de evoluția situației.
(2) Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională
suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în
funcție de evoluția situației.
Art. 6 – Instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate
națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din
sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.
Art. 7 – Pentru ca efectivele instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine
publică și securitate națională să fie mereu la dispoziție în scopul intervenției în cazuri reale
generate de pandemia de COVID-19, pe perioada stării de urgență, se suspendă exercițiile,
simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate de
autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu
COVID-19, cu excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.

Capitolul II – Domeniul economic
Art. 8 – Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile
afectate de COVID-19.
Art. 9 – Pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice
centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și echipamente necesare combaterii
acestei epidemii.
Art. 10 – Autoritățile publice centrale precum și entitățile juridice în care statul este
acționar majoritar, pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare
combaterii acestei epidemii.
Art. 11 – Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență
prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de
management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate
conform legii.
Art. 12 – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere,
operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19, certificate
de situație de urgență în baza documentelor justificative.
Art. 13 – Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv
extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și
reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării
corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității
funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.
Art. 14 – Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care
expiră pe perioada stării de urgență.
Art. 15 – Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură
medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie
electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului
mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

Capitolul III – Domeniul sănătății
Art. 16 – În structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile
de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni,
personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte
categorii de personal contractual necesare.
Art. 17 – Prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31
martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum
urmează:
a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se
acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS);
b) serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu
cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile
lucrătoare de la data acordării serviciilor;
c) decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de
asigurări de sănătate, a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de
numărul de cazuri realizate sau după caz la nivelul activității efectiv realizate în condițiile
în care acesta depășește nivelul contractat;
d) decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și
ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8
consultații/oră;
e) prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor
restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008,
pentru pacienții cronici.
Art. 18 – În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea
pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale
aprobate de Ministerul Sănătății.
Art. 19 – Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi
suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate
publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților
și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției
sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite
temporar aceste funcții să fie funcționari publici.
Art. 20 – Pe perioada stării de urgență se pot realiza transferuri între bugetele Ministerului
Sănătății și Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (în ambele sensuri)
precum și între diferitele linii de buget ale Ministerului Sănătății sau Fondul Național Unic
de Asigurări Sociale de Sănătate în funcție de necesități.
Art. 21 – Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul
medical și nemedical din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile
administrativ teritoriale se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale
de Sănătate – Titlul VI – Transferuri între unități ale administrației publice.
Art. 22 – Valoarea procentului aferent contribuției clawback pentru trimestrul I al anului
2020 se plafonează la valoarea trimestrului IV al anului 2019. Art. 23 – Pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în
perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru
trimestrul I al anului 2020.
Art. 24 – Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru
COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul
FNUASS la nivelul necesar.
Art. 25 – Pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților
sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați.
Art. 26 – Pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce
noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-
19.
Art. 27 – Se autorizează prescripțiile de tratamente „off – label” în cazul pacienților
infectați cu virusul SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia
de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective.
Art. 28 – (1) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru
achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale necesare în perioada
pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să
se realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție directă.
(2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de
către unitățile sanitare de materiale și medicamente necesare în perioada pandemiei se
realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de
către unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă.
(3) Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile
sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort cât si din cele ale unităților sanitare.
Art. 29 – (1) Prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a
persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii
COVID-19.
(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.
(3) Cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Sănătății, și bugetele locale.

Capitolul IV – Domeniul muncii și protecției sociale
Art. 30 – Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei
COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.
Art. 31 – Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de
protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe
perioada stării de urgență.
Art. 32 – (1) Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților
din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin
ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei și al ministrului
transporturilor, după caz.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul
prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu
beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
Art. 33 – Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative
autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul
ori o unitate administrativ- teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital
privat, introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu
sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.
Art. 34 – Pe durata stării de urgență, are loc suspendarea efectuării controalelor la
angajatori, de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă, cu excepția controalelor dispuse
de către Ministrul Muncii și Protecției Sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru
punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu
un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.
Art. 35 – Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective
pe perioada stării de urgență.
Art. 36 – Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea
conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile
operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de
asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile
pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților,
precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.
Art. 37 – Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își
păstrează stimulentul de inserție, în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor
epidemiei COVID-19.
Art. 38 – Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv
pe cale electronică.
Art. 39 – Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de
asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de
încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc
valabilitatea până la încetarea stării de urgență.
Art. 40 – Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor
sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență
declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

Capitolul V – Domeniul justiție
Art. 41 – Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au
început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului
decret, dispozițiile art. 2532 pct. 9 teza a II – a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.
Art. 42 – (1) Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de
urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de colegiul de conducere al Înaltei Curți
de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de
conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de
competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după
împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea
asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire
la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență.
(2) Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la alin. (1), instanțele
judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la
alta sau chiar în aceeași zi.
(3) În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanțele judecătorești dispun
măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și
procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte
mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.
(4) Amânarea judecării cauzelor prevăzute la alin. (1) poate fi dispusă la cerere, în situația
în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în
contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății
în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de
urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de
concluzii scrise.
(5) Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă
respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național
privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate
fizică ale participanților la executarea silită. (6) În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la
alin. (1) se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi
necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.
(7) Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la alin. (6), aflate în curs
la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de
aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele prevăzute la alin. (6) în care
au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează
instanței competente după încetarea stării de urgență.
(8) După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor prevăzute la alin. (6) se reia din
oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua
măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.
Art. 43 – (1) Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se
desfășoară numai cu privire la:
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de
protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de
siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea
probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea
anticipată;
c) cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel
național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau
efectuează urmărirea penală.
(2) Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în
procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu
excepția celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată,
precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost
dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii,
cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri
de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de
siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele
privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
(3) În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată
va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură;
(4) Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică
se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic
indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte;
(5) Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele
decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a
căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se
întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen,
de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului decret.
(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de
deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul
persoanei private de libertate .
(7) Se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de
valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale.
(8) Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală
sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale
se suspendă.
Art. 44 – Pe durata stării de urgență, prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și
în procedurile de competența Inspecției Judiciare.
Art. 45 – (1) Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului
Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce
privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice
înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii
de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică,
având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
(2) Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți,
informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale
electronică.
(3) Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin
mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de
pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului
procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.
Art. 46 – În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de
libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune,
primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare
profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială,
respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea
amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul
de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate
s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre
imposibilitatea obiectivă de executare.
Art. 47 – (1) În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea
dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din
penitenciar se suspendă.
(2) Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de
convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la
maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis,
semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la
maximum 75 minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația
disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător
numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.
(3) Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa
pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.
(4) Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al
locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței
medicale și a măsurilor de prevenție.
(5) În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor
de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de penitenciare este
obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile
superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această
împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.
(6) Pe perioada stării de urgență, în raport de necesitățile și situația operativă existente la
nivelul unității penitenciare unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară,
polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.

Capitolul VI- Domeniul afaceri externe
Art. 48 – Pe perioada stării de urgență, Ministerul Afacerilor Externe îndeplinește
următoarele atribuții:
a) va menține funcțiile și atribuțiile sale conform HG nr. 16/2017 privind organizarea și
funcționarea MAE, cu modificările și completările ulterioare și va asigura, prin misiunile
diplomatice ale României, reprezentarea României în cadrul tuturor reuniunilor care vor fi
organizate pe durata menținerii stării de urgență în România, în special la nivelul Uniunii
Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;
b) va notifica Secretarului General al ONU și Secretarului General al Consiliului Europei
măsurile adoptate prin decretul de instituire a stării de urgență care au ca efect limitarea
exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, în conformitate cu obligațiile
internaționale ce revin României;
c) va asigura comunicarea exclusivă cu misiunile diplomatice și oficiile consulare
acreditate în România, precum și cu reprezentanțele/birourile organizațiilor internaționale
din România, sens în care autoritățile competente vor furniza toate informațiile necesare;
d) va asigura respectarea normelor dreptului internațional relevante în contextul aplicării
dispozițiilor prezentului decret în situația în care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/ reprezentanțelor/ birourilor organizațiilor internaționale vor fi testați pozitiv cu COVID-19;
e) va menține comunicarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în
străinătate pentru transmiterea oricăror instrucțiuni și informări necesare în contextul
aplicării prezentului decret, sens în care autoritățile competente vor furniza MAE
informațiile necesare;
f) va dispune măsurile necesare în condițiile în care membrii misiunilor diplomatice și
oficiilor consulare ale României vor intra în auto-izolare sau carantină conform legii din
statele de reședință în cazul testării pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membrii ai
misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României (inclusiv membrii de familie),
inclusiv din perspectiva asigurării continuității drepturilor acestora (salariale sau de orice
altă natură).

Capitolul VII – Alte măsuri
Art. 49 – Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ
se suspendă.
Art. 50 – Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale
vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil,
contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de
comunicare.
Art. 51 – (1) Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru
asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară
stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului
Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea
prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.
(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar
public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.
(3) Organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați
să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin.(1).
Art. 52 – (1) La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul
Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea
sprijinirii populației afectate, precum și satisfacerii cererilor de produse și servicii destinate
nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale,
inclusiv prin scoaterea, în condițiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de
mobilizare.
(2) În aplicarea alin. (1), autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții
de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în
scopul rezolvării problemelor materiale de orice natură și asigurarea forței de muncă. Art. 53 – În perioada stării de urgență, drepturile prevăzute la art. 35 alin. (2) – (8) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,
se acordă fără a se ține cont de obligativitatea încadrării în limita de 3% prevăzută la alin.
(4) și (5) ale aceluiași articol și fără a ține cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la
alin. (6) al aceluiași articol.
Art. 54 – (1) Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la
campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel
național.
(2) În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire
la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile
publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația
în acest context.
(3) Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia
motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să
întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații
electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul
respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de
protecție și prevenire.
(4) În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă,
furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la
decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații, să blocheze, imediat, accesul la respectivul conținut și să informeze
utilizatorii.
(5) La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au
obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care
promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și
prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la
alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.
Art. 55 – În perioada stării de urgență pot fi depășite normele de dotare și consum prevăzute
de reglementările în vigoare, dacă această depășire se datorează efectelor evoluției
COVID-19 și măsurilor de protecție și prevenire.
Art. 56 – Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea
solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum
și a petițiilor se dublează.
Art. 57 – Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în
vederea asigurării resurselor financiare necesare.

ANEXA nr. 2 MĂSURILE DE PRIMĂ URGENȚĂ CU APLICABILITATE GRADUALĂ

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care
  iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone
  geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite
  zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe
  diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale
  asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie,
  gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel
  național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de
  echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea
  COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
  i. urgențe de ordin I – pacienți internați prin Unități de primiri
  urgențe/Compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
  ii. urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări
  (odată diagnosticați nu pot fi externați);
  iii. pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *